Protectia Datelor cu Caracter Personal

 

INFORMARE PRIVIND PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

 

Stimați Parteneri,

 

Prin acest document dorim să supunem atenției dvs. câteva aspecte importante în ceea ce privește legislația cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

În toate țările membre ale Uniunii Europene (UE), începând cu data de 25.05.2018, devine aplicabil Regulamentul 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, cunoscut și sub acronimul GDPR (General Data Protection Regulation).

Vă informăm că S.C. A&A PRO DIAGNOSTIC S.R.L. colectează, înregistrează și stochează  (păstrează) în baza de date nume, prenume, e-mail, telefon ale reprezentanților/salariaților/delegaților/persoanelor de contact ale companiei dvs. în scopul furnizării de produse și servicii către compania dvs. pe durata relației de afaceri.

 

1.    Prelucrăm datele cu caracter personal în scopuri determinate

S.C. A&A PRO DIAGNOSTIC S.R.L. prelucrează  datele cu caracter personal mai sus menționate (nume, prenume, e-mail, telefon) ale reprezentanților/salariaților/delegaților/persoanelor de contact ale companiei dvs. pentru:

 • executarea în condiții optime și îmbunătățirea raporturilor contractuale;
 • livrări de produse și servicii;
 • promovare produse și servicii;
 • oferirea de suport post vânzare și suport tehnic de către  S.C. A&A PRO DIAGNOSTIC S.R.L.;
 • executarea contractului (care include și interacțiunile anterioare semnării acestuia) încheiat cu compania dvs. și pentru îndeplinirea obligațiilor noastre legale în calitate de parte contractantă.

În plus, S.C. A&A PRO DIAGNOSTIC S.R.L. prelucrează  datele cu caracter personal mai sus menționate (nume, prenume, e-mail, telefon) ale reprezentanților/salariaților/delegaților/persoanelor de contact ale companiei dvs. în vederea satisfacerii unor interese legitime, precum:

 • Prevenirea, detectarea și investigarea infracțiunilor, inclusiv frauda și spălarea de bani sau finanțarea actelor de terorism, precum și analizarea și gestionarea riscurilor comerciale;
 • În legătură cu orice pretenție, acțiune sau procedură (inclusiv, dar fără a ne limita la, redactarea și revizuirea documentelor, întocmirea documentației necesare încheierii unei tranzacții, obținerea de consultanță juridică și facilitarea soluționării litigiilor) și/sau pentru protejarea sau exercitarea drepturilor și obligațiilor noastre contractuale și legale;
 • Cooperarea cu autoritățile publice;
 • Gestionarea și pregătirea rapoartelor interne;
 • Întocmirea declarațiilor fiscale.

 

Totodată, S.C. A&A PRO DIAGNOSTIC S.R.L.  vă face cunoscut faptul că aveți obligația de a asigura informarea adecvată a persoanelor vizate (prepușii entității juridice din care faceți parte) în măsura în carea acestea nu sunt informate în mod direct prin prezenta comunicare.

 

2.    Datele cu caracter personal sunt divulgate altor părți terțe

Pentru a facilita desfășurarea activităților în legătură cu scopurile prelucrării detaliate anterior, comunicăm aceste date către terți, incluzând partenerii noștri, fără a se limita:

 • Alte părți contractante și băncile acestora, în legătură cu orice tip de transfer de fonduri;
 • Furnizori de servicii operaționale, precum servicii de curierat, telecomunicații, plăți, prelucrare, formare, stocare, arhivare, servicii de investigații aferente asistenței pentru clienți;
 • Consiliere profesioniști, precum auditori sau avocați;
 • Autorități de reglementare, organe profesionale și/sau autorități publice pentru a ne conforma reglementărilor aplicabile.

 

S.C. A&A PRO DIAGNOSTIC S.R.L. nu transferă datele cu caracter personal în afara Spațiului Economic European decât dacă este strict necesar pentru derularea contractului și doar cu respectarea prevederilor legale în vigoare, aplicând măsuri de protecție adecvate și notificându-vă atunci când este cazul.

 

3.    Drepturile reprezentanților/salariaților/delegaților/persoanelor de contact ale companiei dvs.cu privire la datele cu caracter personal

Cu excepția cazului în care legea prevede altfel, persoanele vizate au următoarele drepturi:

-       Dreptul de acces, respectiv dreptul de a obține o confirmare din partea S.C. A&A PRO DIAGNOSTIC S.R.L. că prelucrează datele dvs. cu caracter personal, precum și accesul la acestea și furnizarea de informații despre modul de prelucrare;

-       Dreptul la rectificare,care se referă la corectarea, fără întârzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte și/sau la completarea datelor incomplete;

-       Dreptul la ștergere/dreptul de a fi uitat, adică dreptul de a i se șterge fără întârzieri nejustificate datele cu caracter personal colectate, în cazul în care aceste date nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate și nu există alt temei juridic pentru prelucrare, datele au fost colectate ilegal sau datele trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;

-       Dreptul la restricționarea prelucrării, în cazul (i) persoana vizată contestă exactitatea datelor cu caracter personal, (ii) prelucrarea este ilegală și se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea prelucrării, (iii) societea noastră nu mai are nevoie de datele cu caracter personal, dar persoana vizată le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept in instanță, (iv) persoana vizată s-a opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă interesele noastre legitime în prelucrarea datelor cu caracter personal prevalează asupra drepturilor acesteia;

-       Dreptul de a se opune prelucrării, cu excepția cazului în care  demonstrăm că avem motive legitime pentru a prelucra datele persoanei vizate, motive care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților acesteia sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept in instanță;

-       Dreptul de portabilitate;

-       Dreptul de a depune o plângere la ANSPDCP;

-       Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automatizată, inclusiv profilarea, care produce efecte juridice asupra persoanei vizate sau o afectează în mod similar, cu excepția cazului în care o astfel de prelucrare este permisă de lege;

-       Dreptul de a-și retrage consimțământul, în măsura în care prelucrarea datelor cu caracter personal are ca temei consimțământul.

Cu excepția dreptului de a formula o plângere la ANSPDCP, aceste drepturi pot fi exercitate prin trimiterea unei solicitări scrise prin e-mail, la adresa: gdpr@prodiagnostic.eu

 

4.    Perioada de stocare

S.C. A&A PRO DIAGNOSTIC S.R.L. păstrează datele cu caracter personal pe perioada raportului contractual încheiat cu compania dumneavoastră și 10 ani de la încetarea acestuia, pe durata relației de afaceri, pentru perioada de timp necesară conformării cu obligațiile legale specifice domeniului nostru de activitate și termenelor de prescripție aplicabile, precum și pentru perioada de timp necesară respectării obligațiilor de arhivare impuse de legislația aplicabilă și respectării oricăror altor obligații legale. 

 

5.    Securitatea datelor cu caracter personal

S.C. A&A PRO DIAGNOSTIC S.R.L. depune toate eforturile rezonabile pentru a proteja datele cu caracter personal aflate sub posesia și sub controlul său prin stabilirea unor măsuri rezonabile de securitate în vederea prevenirii accesării, colectării, utilizării, divulgării, copierii, modificării sau aruncării neautorizate, precum și a altor riscuri similare. 

S.C. A&A PRO DIAGNOSTIC S.R.L. respectă dispozițiile legale privitoare la protecția datelor cu caracter personal și pune în aplicare măsuri tehnice și organizatorice de protejare a tuturor operațiunilor privitoare în mod direct sau indirect la datele cu caracter personal, care previn prelucrările neautorizate sau ilegale, precum și pierderile sau distrugerile accidentale sau ilegale.

S.C. A&A PRO DIAGNOSTIC S.R.L. nu utilizează datele cu caracter personal pentru prelucrare automatizată și nici pentru realizarea de profile, utilizeazămijloace tehnice pentru stocarea datelor în condiții de securitate și nu prelucrează date în scopuri secundare incompatibile cu scopurile pentru care le-a colectat.

S.C. A&A PRO DIAGNOSTIC S.R.L. respectă și asigură în mod strict secretul profesional și nu dezvăluie datele cu caracter personal decât pentru realizarea intereselor dumneavoastră sau îndeplinirea obligațiilor legale. Confidențialitatea este nu doar o obligație profesională a S.C. A&A PRO DIAGNOSTIC S.R.L., ci și o valoare esențială.

S.C. A&A PRO DIAGNOSTIC S.R.L. revizuiește în fiecare an datele colectate, analizând în ce măsură păstrarea lor este necesară scopurilor menționate, intereselor dumneavoastră legitime sau îndeplinirii obligațiilor legale.

 

A&A PRO DIAGNOSTIC S.R.L.

Număr de înregistrare: J40/523/2008; CUI: RO 23068692

Adresă – punct de lucru: Bd. George Coșbuc, nr. 50, sector 5, București

Telefon: 021.336.20.34

Fax: 021.321.20.56

E-mail: gdpr@prodiagnostic.euinfo@prodiagnostic.eu